Warunki Korzystania ze Stepapp.

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Stepapp (dalej zwaną „Stepapp – dla wykonawców”, „Stepapp” i „Aplikacją” lub „Serwis”). Znajdziesz w nim m.in. opis usług dostępnych w Aplikacji (dalej zwanych „Zleceniami”) i technicznych wymagań korzystania z Aplikacji, zasad na jakich umowa między nami a Tobą jest zawierana i rozwiązywana oraz warunków składania reklamacji. Stanowi on umowę pomiędzy Tobą a nami i określa nasze i Twoje prawa i obowiązki.

1.2 Korzystając z Aplikacji zgadzasz się na warunki umowy określone w Regulaminie, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji powinieneś uważnie go przeczytać. Nie jest możliwe korzystanie z Aplikacji, jeśli nie akceptujesz Regulaminu.

1.3 Niniejszy dokument jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną wymaganym przez art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), który stanowi implementację Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („Dyrektywa o handlu elektronicznym”).

1.4 Udostępniamy Ci Regulamin nieodpłatnie, pod adresem www.stepapp.pl/warunki-korzystania Tam możesz go w każdej chwili znaleźć, odtworzyć i zachować – np. zapisać w pamięci urządzenia lub wydrukować.

2. Definicje

2.1 Stepapp Sp. z.o.o. z siedzibą: 01-242 Warszawa, ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A/lok 103, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896336, posiadającą NIP 5252860294  (dalej „Spółka”, „my” lub „nas”). 

2.2 Aplikacja Stepapp – dla wykonawców, Stepapp / Aplikacja – platforma służąca do publikowania Zleceń oraz do pośredniczenia przy zawieraniu umów dotyczących wykonania usług w niej określonych oraz komunikacji między Użytkownikami, dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne,

2.3 Użytkownik, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zawarła umowę o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez przez rejestrację w Stepapp w ramach Aplikacji, jest jego użytkownikiem („Użytkownik”). Użytkownik zlecający określone usługi w ramach Zlecenia w Aplikacji zwany jest dalej „Zleceniodawcą”, a Użytkownik, prezentujący za pośrednictwem Aplikacji Stepapp – dla wykonawców możliwość wykonania oraz wykonujący określone usługi w ramach Zlecenia zwany jest dalej „Wykonawca”, 

2.4 Oferta – propozycja zawarcia Umowy zlecenia na warunkach określonych przez Wykonawcę, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanych usług,

2.5 Propozycje Zlecenia – opublikowane przez Zleceniodawę wytyczne zawierające lokalizację, wskazówki, cenę, określony rodzaj usługi oraz dodatkowe informacje, które zmierzają ku zawarciu Zlecenia.

2.6 Zlecenie – zaakceptowany przez Wykonawcę i Zleceniodawcę zakres usługi do wykonania, wynikający z umieszczonej w Aplikacji Stepapp Oferty i jej przyjęcia do realizacji, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu,

2.7 Umowa zlecenia – zawarta pomiędzy Użytkownikami umowa w zakresie realizacji określonego Zlecenia (wynikająca ze złożonej i zaakceptowanej Oferty oraz postanowień niniejszego Regulaminu), określająca prawa i obowiązki stron, zaakceptowane przez Użytkowników w ramach zasad funkcjonowania Aplikacji Stepapp, Stepapp – dla wykonawców,

2.8 Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Aplikacji Stepapp, bądź w Aplikacji Stepapp – dla wykonawców na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Aplikacji, umożliwiający pełne korzystanie z Aplikacji oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Aplikacji, chroniony za pomocą adresu mailowego oraz numeru telefonu.

2.9 Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w zakresie umożliwienia przyjmowania płatności w imieniu Wykonawców od Zleceniodawców, określony w punkcie 19.

3. Kim jesteśmy?

3.1 Jesteśmy zarejestrowaną Spółką z.o.o.  pod nazwą Stepapp z siedzibą: 01-242 Warszawa, ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A/lok 103, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896336, posiadającą NIP 5252860294 .

4. Co robimy?

4.1 Dostarczamy Użytkownikom Aplikację w ramach której udostępniamy Użytkownikom nasze usługi w postaci świadczenia usług elektronicznych, polegających na kojarzeniu ze sobą użytkowników (Zleceniodawców i Wykonawców), umożliwieniu korzystania z Aplikacji Stepapp oraz Stepapp – dla wykonawców, a także świadczenia innych usług dodatkowych określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2 Za pomocą naszej Aplikacji ułatwiamy Zleceniodawcom poszukiwanie Wykonawców w zakresie realizacji różnego rodzaju usług (zleceń), określamy w ramach niniejszego Regulaminu prawa i obowiązki pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, występując w charakterze pośrednika pomiędzy Użytkownikami, w tym umożliwiamy Użytkownikom dokonanie płatności za wykonaną usługę (przy udziale Stepapp Spółka z.o.o. oraz Operatora płatności) oraz pełną komunikację pomiędzy nimi przy pomocy naszej Aplikacji.

5. Warunki korzystania

5.1 Aby korzystać z Aplikacji, musisz być osobą pełnoletnią, bądź osobą prawną i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

5.2 Jako Użytkownik (Zleceniodawca lub Wykonawca) dla korzystania z Aplikacji Stepapp, Stepapp – dla wykonawców, powinieneś w drodze osobnych oświadczeń składanych w formie elektronicznej, oświadczyć i zapewnić, że:

5.2.1 Będziesz przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;

5.2.2 Wyrażasz zgodę i jesteś świadomy tego, iż niniejszy Regulamin nie tylko określa obowiązki i prawa Użytkowników Aplikacji względem nas, ale kreuje także prawa i obowiązki pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą.

5.3 Rejestracja i utworzenie Konta w Aplikacji są darmowe. Nie pobieramy opłaty za publikowanie Zleceń oraz składanie Ofert.

5.4 Nie jesteśmy zobowiązani do zaangażowania się w jakikolwiek spór między użytkownikami, choć możemy to zrobić w celu poprawy komfortu użytkownika.

5.5 Akceptując Regulamin, oświadczasz, iż zapoznałeś/aś się z treścią niniejszego dokumentu. Umożliwia to zakończenie procesu rejestracji i zawarcia z nami umowy o świadczenie usług w Aplikacji Stepapp, Stepapp – dla wykonawców, na podstawie której możesz korzystać z naszych Usług. 

5.6 Używając Aplikacji i naszych Usług jako Zleceniodawca oświadczasz i potwierdzasz, że w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Usług bądź innych obowiązków przez Wykonawcę, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu wobec Ciebie, czyli Zleceniodawcy, ponosić będzie wyłącznie Wykonawca, a tym samym, że jako Zleceniodawca nie będziesz kierował żadnych roszczeń w tym zakresie względem Stepapp zrzekając się z tego tytułu roszczeń wobec nas.

5.7 Używając Aplikacji i naszych Usług jako Wykonawca oświadczasz i potwierdzasz, że ponosisz wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wykonanie przyjętych do wykonania usług, w tym odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte ich wykonanie. Zarazem, wyrażasz zgodę, abyśmy mogli przekazać Zleceniodawcy informacje o Twojej osobie w tym dokumentację dotyczącą realizowanego Zlecenia. Dodatkowo, w przypadku poniesienia przez Stepapp jakichkolwiek bezpośrednich szkód, opłat lub innych kosztów związanych z nieprawidłowym wykonaniem lub brakiem wykonania przez Ciebie usług, zobowiązujesz się do ich naprawienia w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Stepapp.

5.8 Używając Aplikacji i naszych Usług jako Użytkownik oświadczasz i potwierdzasz, że zobowiązujesz się regulować wszelkie należne świadczenia z tytułu zobowiązań publicznoprawnych wynikające z zawartej Umowy zlecenia. Zobowiązujesz się także wystawiać wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego związane z zawartą Umową zlecenia. W przypadku gdy dojdzie do nienależytego wykonania bądź niewykonania Zlecenia, przy czym obowiązki Wykonawcy względem Zleceniodawcy bądź Zleceniodawcy względem Wykonawcy zostaną niedociągnięte, nie będziesz kierował żadnych roszczeń w tym zakresie względem nas, zrzekając się z tego tytułu roszczeń wobec Stepapp.

5.9 Nie jest dozwolone rozliczanie transakcji poza Aplikacją, jeżeli Użytkownicy zostali skojarzeni ze sobą za pośrednictwem Aplikacji Stepapp, Stepapp – dla wykonawców. Jeżeli zostanie naruszone wymienione zobowiązanie, Użytkownik będzie ponosić wobec nas pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

5.10 Używając Aplikacji i naszych Usług jako Użytkownik oświadczasz i potwierdzasz, że nie będziesz wysyłać jakichkolwiek niezamówionych informacji handlowych noszących cechy spamu do innych Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji Stepapp, Stepapp – dla wykonawców. 

5.11 Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

6. Wymagania techniczne

6.1 Aby korzystać z Aplikacji Stepapp, bądź Stepapp – dla wykonawców, powinieneś posiadać urządzenie mobilne (telefon komórkowy) z dostępem do Internetu oraz systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej albo z systemem iOS w wersji 10.2 lub nowszej.

6.2 W ramach świadczenia usług nie zapewniamy urządzeń niezbędnych do korzystania z Usług, nie ponosimy odpowiedzialności za koszty, które możesz ponieść w związku ze spełnianiem wymagań technicznych korzystania z Aplikacji.

7. Obowiązujące prawo

7.1 Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

8. Dane osobowe

8.1 Wszelkie Twoje dane osobowe zbieramy i przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) i naszą Polityką Prywatności, która stanowi część niniejszego Regulaminu.

9. Odpowiedzialność

9.1 Z uwagi na fakt, że występujemy w niniejszych stosunkach prawnych wyłącznie jako dostawca platformy internetowej (Aplikacji) pozwalającej kojarzyć pomiędzy sobą Wykonawców i Zleceniodawców, oraz że nie uczestniczymy w faktycznym wykonaniu określonych usług i w negocjacjach pomiędzy Użytkownikami w zakresie założeń realizacji tychże usług, a występujemy w przedmiotowych relacjach tylko jako podmiot pośredniczący oraz zapewniający możliwość korzystania z Aplikacji Stepapp, Stepapp – dla wykonawców, nie ponosimy odpowiedzialności za realizację oraz potencjalne niewykonanie albo nienależyte wykonanie usług bądź innych obowiązków ustalonych w niniejszym Regulaminie przez Użytkowników wobec innych Użytkowników.

9.2 Jako dostawca platformy internetowej pozwalającej kojarzyć pomiędzy sobą Wykonawców i Zleceniodawców, nie uczestniczący w realizacji ustalonych usług, nie mamy na sobie odpowiedzialności za uiszczanie przez Użytkowników wszelkich świadczeń z tytułu zobowiązań publicznoprawnych (w szczególności opodatkowań i składek ZUS) wynikających z zawartej Umowy zlecenia oraz nie ponosimy odpowiedzialności za wystawianie przez Użytkowników dokumentów wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności rachunków i faktur) wynikających z zawartej Umowy zlecenia.

9.3 Nie odpowiadamy także za szkodę, jaka powstała na skutek niezapewnienia usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, w wyniku okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, a w szczególności wynikające ze zdarzeń, na które nie mamy wpływu, takich jak, ale nie wyłącznie, uszkodzenia spowodowane przez wodę, uderzenie pioruna, pożar, awarię zasilania, strajk, wojnę, mobilizację lub wezwanie wojskowe o szerszym zakresie, nowe lub zmienione przepisy, rekwizycję, działania rządowe, przepisy rządowe, konflikt na rynku pracy i podobne okoliczności. Jeśli napotkamy przeszkodę na drodze do udostępnienia Usługi, działanie może zostać odroczone do momentu ustania przeszkody.

9.4 Odpowiedzialność Stepapp ograniczona jest do obsługi płatności Zleceniodawcy na rzecz Wykonawcy.

10 Standardy

10.1 Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Usługa spełniała Twoje oczekiwania, a w przypadku awarii Usługi zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć dla Ciebie dobre rozwiązanie. 

10.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy techniczne, sprzętowe lub programowe. Nie ponosimy również odpowiedzialności za utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub rozłączenia z kontem użytkownika. Nie obiecujemy, że Usługa spełni Twoje wymagania lub oczekiwania, lub że korzystanie z Usługi będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

10.3 Możemy wysyłać Ci powiadomienia „push”. Możesz wyłączyć lub ponownie włączyć powiadomienia „push” w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym.

10.4 Podając nam swoje dane wymagane przy rejestracji Konta oraz przekazując wszelkie inne informacje w toku realizacji Usług zapewniasz, że są one prawdziwe, kompletne i dokładne. 

10.5 Podczas korzystania z Aplikacji zabronione jest:

10.5.1 Publikowanie oraz przesyłanie treści które mogą mieć charakter obraźliwy, bądź sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami;

10.5.2 Wykorzystywanie Aplikacji w celu marketingowym, bądź do publikacji reklam. Zabronione jest także wysyłanie wiadomości, które są obraźliwe i szkodliwe;

10.5.3 Prowadzenie nielegalnych działań lub zawieranie nielegalnych transakcji;

10.5.4 Podejmowanie prób obejścia naszych środków zabezpieczających, w tym zabronione jest próbowanie uzyskania dostępu do danych osób trzecich;

10.6 Zastrzegamy sobie prawo do:

10.6.1 Usuwania treści przesłanych przez Ciebie w Aplikacji, jeżeli naruszają one Regulamin;

10.6.2 Zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie;

10.6.3 Odmowy świadczenia Usług, jeżeli naruszysz nasz Regulamin. Twoje konto może w takiej sytuacji zostać zawieszone na 7 dni bądź na czas nieokreślony.

10.7 W wypadkach naruszenia Regulaminu będziemy wykonywać obowiązki wynikające z obowiązującego prawa Polskiego, w tym zastosujemy się do decyzji sądów i odpowiednich instytucji. 

11 Operator płatności

11.1 Operatorem płatności świadczącym usługi płatnicze w zakresie umożliwienia przyjmowania płatności w imieniu Wykonawców od Zleceniodawców jest Stripe, działający jako niezależny dostawca usług płatniczych. Aby korzystać z Usługi, Użytkownik musi wyrazić zgodę na warunki korzystania z usługi Stripe, które są dokonywane w związku z rejestracją i weryfikacją. Stripe będzie wtedy miał dostęp do niektórych twoich danych osobowych, aby móc pośredniczyć w płatnościach między klientem, wykonawcą a nami (więcej na ten temat w naszej polityce prywatności). Stripe akceptuje płatności za pomocą najpopularniejszych kart płatniczych, takich jak VISA, MasterCard i American Express. Zobacz więcej w Warunkach korzystania z usługi Stripe Connect.

12. Rodzaje usług dostępnych w aplikacji

12.1 W ramach Aplikacji Stepapp oraz Stepapp – dla wykonawców, udostępnimy Ci:

– usługę “Konto”

– usługę “Propozycja Zlecenia”

– usługę “Oferty”

– usługę “Treści Użytkownika”

– usługę “Treści Dodatkowe”

– usługę “Czat”

– usługę “Mój dom”

– usługę “Kalendarz”

– usługę “Moje rezerwacje”

– usługę “Moje prace”

– usługę “Saldo”

13. Konto i rejestracja

13.1 Korzystanie z Aplikacji wymaga akceptacji Regulaminu i wypełnienia przez Ciebie odpowiedniego formularza, celem utworzenia Konta i umieszczenia w nim danych.

13.2 W przypadku aplikacji Stepapp oraz Stepap – dla wykonawców, Aktywacja Konta następuje po wskazaniu numeru telefonu/podłączenia konta Google/Facebook bądź Apple, wpisaniu kodu SMS, dodaniu adresu e-mail oraz danych osobowych przez Ciebie na odpowiednim ekranie w Aplikacji.

13.3 W przypadku aplikacji Stepapp – dla wykonawców, Aktywacja Konta umożliwia ograniczony dostęp do funkcjonalności platformy. Pełny dostęp otrzymujesz po zweryfikowaniu swojego Konta Wykonawcy.

13.4 Weryfikacja Konta Wykonawcy umożliwia nam zweryfikowanie Twoich umiejętności, wiedzy oraz poprawności danych. Aby zweryfikować swoje konto, musisz przesłać dokument tożsamości oraz uzupełnić swoje Konto. Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia weryfikacji w przypadku naruszenia Regulaminu lub podania danych nieprawdziwych.

13.5 W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Aplikacji możesz jedynie jako osoba, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów w tym zakresie.

13.6 Możesz posiadać i korzystać z Aplikacji z jednego Konta jako Zlecający i z jednego Konta jako Wykonawca, jednak adres e-mail, bądź/i numer telefonu można przypisać tylko do jednego konta w jednej aplikacji. System nie zarejestruje konta, jeśli numer telefonu, albo/i adres e-mail, będą już istnieć w Serwisie. 

13.7 Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail.

14. Propozycja Zlecenia

14.1 Udostępniamy Zleceniodawcom narzędzia systemowe w celu umożliwienia zamieszczania Propozycji Zleceń.

14.2  Aby złożyć Propozycję Zlecenia, Zleceniodawca jest zobowiązany do wskazania lokalizacji Zlecenia oraz podania informacji zawartych w formularzu Dodawania Zlecenia w odpowiednim ekranie Aplikacji. W treści formularza mogą mieścić się pytania z zakresu: lokalizacji, opisu poszukiwanej usługi oraz stawki.

14.3 Po złożeniu Propozycji Zlecenia, Użytkownik otrzymuje możliwość otrzymywania ofert od Wykonawców.

14.4 Propozycja Zlecenia nie jest żadną formą zobowiązania Zleceniodawcy wobec Wykonawcy. Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia lub modyfikacji treści.

15. Oferty

15.1 Wykonawca może złożyć Ofertę jako odpowiedź na Propozycję Zlecenia, przy czym musi być uprawniony do wykonania usług wskazanych w Zleceniu.

15.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Koncie i Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości Oferty.

15.3 Zleceniodawca może odwołać lub zmodyfikować Propozycję Zlecenia do 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania wszystkich Ofert złożonych do Zlecenia w przypadku naruszenia Regulaminu.

15.4 Do zawarcia umowy zlecenia pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą dochodzi 48 godzin przed rozpoczęciem Zlecenia.

16. Realizacja zlecenia w aplikacji

16.1 Po zawarciu Umowy Zlecenia, Operator Płatności blokuje środki Zleceniodawcy w kwocie równej wartości zawartej w zatwierdzonej Ofercie.

16.2 Warunki naszego uczestnictwa w transakcjach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą są zawarte w punkcie 9 i 5 niniejszego Regulaminu. Precyzując, nie udzielamy żadnej rękojmi za wady prawne lub fizyczne oraz nie gwarantujemy, że Zlecenie zostanie wykonane w sposób prawidłowy oraz że potencjalny Wykonawca posiada faktyczną wiedzę i umiejętności do prawidłowego wykonania określonego Zlecenia. Z racji na powyższe, decyzje w zakresie akceptacji Oferty wykonania określonych Usług przez konkretnego Wykonawcę, jako Zleceniodawca ponosisz na własny koszt i ryzyko.

16.3 Po utworzeniu Zlecenia, Zleceniodawca musi zapłacić ustaloną w Ofercie cenę na rzecz Konta Wykonawcy.

16.4 Po utworzeniu Zlecenia, świadczymy swoje Usługi, za co pobieramy Opłatę Serwisową, określoną w pkt 16 Regulaminu.

16.5 Kiedy Zlecenie zostanie zakończone, Wykonawca winien powiadomić o tym w Aplikacji.

16.6 Kiedy Zlecenie zostanie zakończone, a Zleceniodawca potwierdzi i zaakceptuje wykonanie przez Wykonawcę Zlecenia, środki Zleceniodawcy zostaną uwolnione przez Operatora Płatności i przesłane na wewnętrzne Konto Wykonawcy – Stripe Connect, skąd będzie mógł rozporządzać nimi we własnym zakresie. Stripe zastrzega sobie prawo do przetrzymania środków za wykonanie zlecenia do 7 dni po zaakceptowaniu wykonania zlecenia przez Zleceniodawcę. To opóźnienie pozwala Stripe na złagodzenie ryzyka związanego ze świadczeniem swoich usług.

16.7 Kiedy Zlecenie zostanie zakończone, strony są zobowiązane do pozostawienia opinii odnośnie Zlecenia w Aplikacji.

17. Treści użytkownika

17.1 Użytkownik odpowiedzialny jest za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Aplikacji, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

17.2 W Aplikacji udostępniamy możliwość zamieszczania treści pod postacią Ocen i Opinii publikowanych przez Użytkowników. Oceny i Opinie są wartością subiektywną Użytkowników Aplikacji, nie podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez nas. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zamieszczane w tym treści.

17.3 W Aplikacji udostępniamy usługę Czatu, w której użytkownicy mogą nawzajem tworzyć i wymieniać między sobą treści (w tym zdjęcia) w formie wiadomości. Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu.

18. Treści dodatkowe

18.1 Usługi „Treści dodatkowe” możemy Ci udostępnić w Aplikacji Stepapp, Stepapp – dla wykonawców. W ramach tej usługi możemy udostępniać artykuły, teksty, obrazy, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, utwory muzyczne i inne treści (dalej zwane „Treściami Dodatkowymi”).

18.2 Uzyskujesz dostęp do Treści dodatkowych, jeśli dokonałeś rejestracji w naszej Aplikacji Stepapp, Stepapp – dla wykonawców, po zalogowaniu do Konta. Usługa ta ma charakter jednorazowy i trwa przez czas wyświetlania Treści Dodatkowych.

18.3 Możesz korzystać z Treści dodatkowych jedynie w granicach określonych w punkcie 21 Regulaminu.

19. Opłaty

19.1 Część usług w ramach Aplikacji Stepapp, Stepapp – dla wykonawców świadczonych jest przez nas odpłatnie.

19.2 Podstawową opłatą z tytułu realizacji usług określonych niniejszą umową jest opłata serwisowa (nasze wynagrodzenie). Jest ona odejmowana   od Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane Zlecenie. Łączna kwota do zapłaty za Pozyskanie Zlecenia od Zleceniodawcy przez Wykonawcę (obejmująca nasze wynagrodzenie) wynosi od 15% do 60% wartości Zlecenia. 

20. Odstąpienie od umowy

20.1 Jako konsument, który korzysta z Aplikacji w celach niezwiązanych z Twoją działalnością gospodarczą bądź zawodową, masz prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy o świadczenie Usług bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. By zachować termin wystarczy, że oświadczenie zostanie wysłane do nas przed jego upływem. Takie oświadczenie można złożyć nam, między innymi, pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na nasze adresy podane w Regulaminie. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług nie wpływa na obowiązek uiszczenia zapłaty za Zlecenia wykonane przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.

20.2 Od umowy zawartej na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy, jeżeli umowa dotyczy umowy licencji, o której mowa w punkcie 21 Regulaminu. Powyższe stwierdzenie jest powiązane z tym, że rozpoczynasz korzystanie z licencji za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i poinformowaliśmy Cię o utracie prawa odstąpienia, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz.U. z 2017 roku poz. 683), stanowiącego implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 roku w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2011.304.64 z dnia 2011.11.22).

21. Prawa własności intelektualnej

21.1 Gdy pobierasz Aplikację Stepapp, Stepapp – dla wykonawców z platformy Google Play bądź App Store i instalujesz ją na urządzeniu, udzielamy Tobie nieograniczonej w czasie i przestrzeni, niewyłącznej, niezbywalnej i odwołalnej licencji bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z Aplikacji Stepapp, Stepapp – dla wykonawców w celu jej zainstalowania na urządzeniach mobilnych i osobistego korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem.

21.2 Aplikacja Stepapp, Stepapp – dla wykonawców, czyli cała Baza Danych Aplikacji, oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy i treści dostępne w Aplikacji posiadające cechy utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej i pochodzące od nas, są naszą wyłączną własnością intelektualną (lub własnością naszych licencjodawców). Korzystanie z naszych Aplikacji na podstawie naszego Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Ciebie części lub całości ww. praw własności intelektualnej. Dotyczy to w szczególności treści, znaków słownych lub graficznych, nazwy, obrazów, grafik, filmów, dźwięków, danych, projektów, kodu źródłowego, a także ich wyboru, połączenia, układu oraz zmian funkcjonalności i usługi dostępnej w Aplikacji. To samo dotyczy praw podmiotów trzecich do treści udostępnianych w Aplikacji.

21.3 Dane zawarte w Aplikacji możesz tylko i wyłącznie wykorzystywać w zakresie określonym przez Regulamin – czyli na własne potrzeby. Oznacza to, że m.in. nie masz prawa do: 

21.3.1 jakichkolwiek zmian w systemie teleinformatycznym Aplikacji, dotyczących na przykład tłumaczenia, zmiany układu lub przystosowywania treści;

21.3.2 udostępniania dostępu do Aplikacji oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim;

21.3.3 uzyskiwania informacji na temat wewnętrznej struktury Aplikacji lub zasad działania oprogramowania Aplikacji;

21.3.4 usuwania, zmieniania lub pobierania danych zawartych w Aplikacji nie będąc do tego uprawnionym;

21.3.5 pobierania danych z Aplikacji za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na swoje własne potrzeby;

21.3.6 kopiowania, powielania, wykorzystywania bądź rozpowszechniania informacji umieszczonych w Aplikacji, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Aplikacji w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

21.4 Wszyscy klienci, dane klientów, zlecone przez nich usługi i zamówienia są własnością Stepapp. Jeśli w ramach korzystania z aplikacji Stepapp, jako Wykonawca naruszysz postanowienia regulaminu lub dopuścisz się realizacji usługi z klientem poza Aplikacją, poniesiesz karę w wysokości równowartości 6-miesięcznej wartości zamówionych usług zleceniodawcy.

22. Spory

22.1 Jeśli jesteś Konsumentem, to masz prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z umów. W przypadku gdy korzystasz z Aplikacji na terenie Polski, masz prawo m.in. do:

22.1.1 zwrócenia się do sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

22.1.2 zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

22.1.3 skorzystania z bezpłatnej pomocy miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

22.2 Wszystkie spory wynikające ze świadczenia usług o świadczenie usług elektronicznych w ramach Aplikacji będą poddane rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla naszej siedziby. Nie wiąże się to z sporami pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia – te spory powinny być rozstrzygane pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą we własnym zakresie.

22.3 Jeśli jesteś Konsumentem, spory pomiędzy Tobą a nami mogą być także rozstrzygane przed sądami państwa, w których masz miejsce zamieszkania, jednak powszechnie obowiązujące przepisy prawa muszą na to pozwalać.

23. Reklamacje

23.1 Zawsze staramy się zadowalać naszych Użytkowników, dlatego zalecamy bezpośredni kontakt z nami w sprawie wszelkich komentarzy i / lub skarg.

23.2 Reklamację możesz złożyć, jeżeli uważasz, że:

23.2.1 Usługi, które świadczymy nie są zgodne z Regulaminem;

23.2.2 Usługi, które świadczymy są złej jakości;

23.2.3 Naruszyliśmy Twoje prawa poprzez świadczenie naszych Usług.

23.2 Reklamację możesz wnieść w drodze elektronicznej, wysyłając nam e-mail na adres info@stepapp.pl

23.3 Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: Twoje imię i nazwisko, twój adres e-mail, powód reklamacji, opis roszczenia oraz, jeżeli to możliwe, dowód na poparcie zasadności reklamacji.

23.4  
Klient może dochodzić roszczeń w związku ze szkodą w jego mieniu w trakcie wykonywania prac w ramach Zamówienia w momencie wykrycia takiej szkody, nie później jednak niż 2 dni od dnia realizacji Zamówienia. Reklamacje przesłane w terminie dłuższym niż 2 dni od daty realizacji Zamówienia mogą zostać przyjęte do rozpatrzenia, jeżeli szkoda w mieniu jest ukryta, to znaczy nie da się jej wykryć w drodze zwykłej oględzin, a także jeżeli Klient dostarczy dowody wyraźnie wskazujące na uszkodzenie majątku wynikające z działań Wykonawcy. Przesyłając reklamację związaną ze szkodą w mieniu, w celu uproszczenia procedury rozpatrywania reklamacji, Klient ma prawo przedstawić zdjęcia lub film z nieruchomości, na których szkoda jest wyraźnie widoczna, a także, jeśli to możliwe, podać dostępne mu informacje o okolicznościach, które doprowadziły do powstania szkody.

23.5 Klient powinien zgłaszać roszczenia co do jakości pracy wykonanej w ramach Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia lub po jego zakończeniu, nie później jednak niż 24 godzin po realizacji Zamówienia.

23.6 Zajmiemy się rozpatrzeniem Twojej reklamacji najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści. Odpowiedzi udzielimy na adres e-mail, z którego wysłałeś reklamację.

24. Zasady anulowania

24.1 Anulowanie usług

Zanim podejmiesz decyzję o anulowaniu, rekomendujemy spróbować rozwiązać problem w inny sposób. Dla przykładu, możesz na przykład skontaktować się z nami poprzez opcję “Pomoc”, która znajduje się w Aplikacji.

24.2 Jako zleceniodawca

Scenariusze anulacji:

Zleceniodawca anuluje zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało więcej niż 48 godzin – brak opłaty.

Zleceniodawca chce anulować zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało mniej niż 48 godzin – pobieramy 50% kwoty wartości zlecenia.

Zleceniodawca chce anulować zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało mniej niż 24 godziny – pobieramy 100% kwoty wartości zlecenia..

24.3 Jako wykonawca

Zanim anulujesz zlecenie, rozważ poniższe kwestie:

– Wpływ Twojej rzetelności jako Wykonawcy – anulowanie zlecenia może negatywnie wpłynąć na Twój wskaźnik rzetelności i obniżyć Twoją zdolność do pozyskiwania nowych zleceń

– Ograniczenie lub Zawieszenie konta – w przypadku powtarzających się anulacji z Twojej strony, możemy ograniczyć lub zawiesić Twoje konto Wykonawcy

– Brak wsparcia i bezpiecznych płatności – Tylko zlecenia realizowane poprzez platformę Stepapp mają zapewnione nasze wsparcie

Scenariusze anulacji:

Wykonawca chce anulować swoje zgłoszenie do zlecenia po tym jak się zgłosi do wykonania zlecenia – Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty, prosimy o kontakt z obsługą klienta na adres e-mail: info@stepapp.pl, bądź poprzez czat live w aplikacji.

Wykonawca chce anulować zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało mniej niż 48 godzin – Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty, prosimy o kontakt z obsługą klienta na adres e-mail: info@stepapp.pl, bądź poprzez czat live w aplikacji.

Wykonawca chce anulować zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało więcej niż 48 godzin – prosimy o kontakt z obsługą klienta na adres e-mail: info@stepapp.pl, bądź poprzez czat live w aplikacji.

24.4 Postanowienia końcowe

Wszelkie zgłoszenia zostaną przeanalizowane w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od zgłoszenia. W tym czasie będziemy dokładnie badać przyczyny zgłoszenia. Nie powinno to jednak zająć dłużej niż 1-2 dni. 

25. Kontakt

25.1 Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na adres e-mail info@stepapp.pl

26. Postanowienia końcowe

26.1 Mamy możliwość zmienić Regulamin w każdym czasie, o ile zaistnieje ku temu ważna przyczyna, np. gdyby zmieniły się nasze dane,  bądź jeśli będziemy musieli dostosować się do nowego prawa, zmodyfikujemy zakres obecnych usług, wprowadzimy nowe usługi lub rozwiązania techniczne. O wszelkich zmianach Regulaminu poinformujemy Cię z wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wejściem w życie, poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu w Aplikacji oraz poprzez przesłanie Ci wiadomości e-mail informującej o zmianach (jeśli posiadamy Twój adres e-mail). Jeśli nie zaakceptujesz zmian, możesz wymówić umowę o świadczenie Usług, powiadamiając nas o tym nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości. Do momentu rozwiązania umowy nie będziesz związany nowym brzmieniem Regulaminu, chyba, że zmiana jest wymagana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

26.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 roku.

26.3 Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.